Home » Algemenevoorwaarden

Algemene voorwaarden AmuseU

AmuseU stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar opdrachtgevers tevreden te stellen, onder meer door de gemaakte afspraken na te komen en een constante en hoge kwaliteit van diensten en producten te leveren.

 

A. Definities

 1. AmuseU: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Peter & Leslie Fransen-Broeks, als VOF handelend onder de naar AmuseU in Eindhoven.

 2. Opdrachtgever: de (rechtst)persoon die AmuseU opdracht geeft om de opdracht te leveren.
 3. Overeenkomst: alle afspraken tussen AmuseU en opdrachtgever in verband met de opdracht, inclusief deze Algemene Voorwaarden.
 4. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door AmuseU.
 5. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van AmuseU.
 6. Opdracht: de levering opdrachtgever conform de overeenkomst, zoals het verzorgen van catering, recepties en evenementen in de ruimste zin van het woord, inclusief de organisatie, de levering van alle benodigde zaken en het ter beschikking stellen van het benodigde personeel.

 

B. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden maken deel uit van de (totstandkoming van de) overeenkomst.
 2. De Voorwaarden zijn vóór de overeenkomst door AmuseU aan opdrachtgever overhandigd of toegezonden en door deze ontvangen en akkoord bevonden.
 3. Indien het akkoord van art. B.2. onverhoopt niet het geval zou zijn dient opdrachtgever daar onmiddellijk schriftelijk melding van te maken aan AmuseU. De overeenkomst komt dan onmiddellijk te vervallen en alle uitgevoerde verbintenissen worden teruggedraaid. Reeds door AmuseU verrichte werkzaamheden en ingekochte/ingehuurde zaken en personen dienen dan wel door opdrachtgever te worden betaald en art. E. en art. G. zijn onverkort van kracht.
 4. Indien opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de opdrachtbevestiging heeft gehandeld conform art. B.3. wordt art. B.2. geacht van toepassing te zijn.
 5. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst.
 6. Afwijkingen van en aanvullingen op de voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden, voorzien van een datum en handtekening van beide partijen.
 7. Indien enige bepaling van de voorwaarden nietig is, dan blijven de overige bepalingen van kracht. Voor de nietige bepalingen stellen partijen een geldige bepaling in de plaats conform art. B.6.

 

C. Offerte/overeenkomst/opdrachtbevestiging

 1. Een offerte van AmuseU is vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij AmuseU anders aangeeft of de offertetermijn heeft verlengd.
 2. Elke offerte is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen AmuseU en andere opdrachtgevers, waardoor uitvoering van deze offerte naar het oordeel van AmuseU onmogelijk wordt. AmuseU is dan niet schadeplichtig.
 3. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte door opdrachtgever, tenzij AmuseU onmiddellijk schriftelijk de overeenkomst betwist.
 4. Als AmuseU opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
 5. Eventuele aantekeningen en reacties van opdrachtgever op de offerte van AmuseU maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij AmuseU die alsnog schriftelijk bevestigt.
 6. AmuseU bepaalt de wijze van uitvoering van de overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden.

 

D. Identiteit

 1. In geval van onduidelijkheden/onjuistheden over de handtekening of de bevoegdheid van de persoon die de opdracht heeft verstrekt en/of ondertekend namens opdrachtgever zijn opdrachtgever, de contactpersoon, de ondertekenaar en de tekenbevoegde persoon in persoon en hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de overeenkomst.

 

E. Prijs/waarborg/betaling/rente/(proces)kosten

 1. De prijzen van AmuseU zijn in Euro’s en incl. btw en excl. bijkomende kosten, tenzij anders vermeld in de offerte en/of op de factuur.
 2. Indien de overeenkomst uit meerdere deelopdrachten bestaat, kan AmuseU per deelopdracht of een gemiddelde prijs per vaste periode factureren.
 3. AmuseU kan vóór de uitvoering van de opdracht een deel van de prijs (tot 50%) als voorschot factureren ter dekking van inkoopkosten en ter verzekering van eindbetaling,
 4. AmuseU kan opdrachtgever een waarborgsom vragen voor het inkopen/inhuren van onderdelen van de opdracht.
 5. Opdrachtgever zal een voorschot en een waarborgsom binnen 10 werkdagen na de factuurdatum en uiterlijk 5 werkdagen vóór de uitvoering van de opdracht betalen.
 6. AmuseU zal onmiddellijk na de uitvoering van de opdracht de definitieve prijs van de opdracht factureren, vastgesteld op basis van nacalculatie (o.a. drank en de artikelen E., F. En G.), dan wel het vooraf overeengekomen all-in offerte bedrag. Het betaalde voorschot zal worden verrekend.
 7. Opdrachtgever zal de eindfactuur binnen 10 werkdagen na de factuurdatum betalen. De betaalde waarborgsom zal na betaling van de eindfactuur worden gerestitueerd.
 8. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 1,5% incassorente per (gedeelte van een) maand en 15% incassokosten over het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd aan AmuseU.
 9. Betalingen van opdrachtgever worden verrekend met de oudste onbetaalde factuur van AmuseU.
 10. In geval van een gerechtelijke (incasso)procedure van AmuseU tegen opdrachtgever is opdrachtgever naast de incassorente en incassokosten de integrale kosten van rechtsbijstand verschuldigd, inclusief buitenrechtelijke kosten, voor zover de incassokosten overstijgen. Hiermee stellen partijen het rapport voorwerk II terzijde.

 

F. Verplichtingen opdrachtgever

 1. Door AmuseU aan opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geschikt voor hergebruik, zoals servies, glaswerk, schalen, bestek, stoelen en tafels blijven eigendom van AmuseU en worden na opdracht aan haar geretourneerd. Partijen regelen samen hoe en wanneer dit gebeurd.
 2. Opdrachtgever zal deze zaken als een goed huisvader beheren.
 3. Opdrachtgever zal schade aan door AmuseU ter beschikking gestelde zaken vergoeden op basis van de eindfactuur.
 4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen, goedkeuringen en door haar georganiseerde en bestelde zaken, personen, acties, etc.

 

G. Wijzigingen/annulering overeenkomst

 1. Indien opdrachtgever de overeenkomst na de opdrachtbevestiging wil wijzigen zal AmuseU zich inspannen daaraan te voldoen, zonder dit te kunnen garanderen. Art. C. Is van toepassing en reeds aan opdrachtgever verzonden facturen blijven geldig.
 2. Indien de wijziging een beperking van de overeenkomst inhoud of als AmuseU de uitvoering van de opdracht opschort of de overeenkomst opzegt conform art. E.9 of art. J.1, zal opdrachtgever het volgende percentage van de prijs van de geannuleerde opdracht plus alle inkoopkosten aan AmuseU vergoeden ter zake onkosten, schade en gederfde omzet:
  1. Binnen 3 dagen voor de beoogde datum van de opdracht: 100%;
  2. tussen 7 en 3 dagen voor de beoogde datum van de opdracht: 50%;
  3. tussen 30 en 7 dagen voor de beoogde datum van de opdracht: 25%.
 3. Dit bedrag wordt met opdrachtgever afgerekend in de eindfactuur.
 4. Indien de wijziging een uitbreiding van de overeenkomst inhoud kan AmuseU de voorschot factuur aanvullen tot het overeengekomen deel van de nieuwe som van de opdracht.
 5. Indien er bij de uitvoering van de opdracht meer gasten verschijnen dan vooraf gecalculeerd, kan AmuseU per gast een extra prijs aan opdrachtgever factureren in de eindfactuur.

 

H. Klachten

 1. Opdrachtgever zal de uitvoering van de opdracht constant controleren.
 2. Opdrachtgever zal een zichtbare klacht binnen 1 uur na constatering aan AmuseU melden.
 3. Opdrachtgever zal een niet zichtbare klacht binnen 2 dagen na de uitvoering van de opdracht schriftelijk aan AmuseU melden.
 4. Opdrachtgever zal een klacht over een factuur binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan AmuseU melden.
 5. Een klacht van opdrachtgever geeft geen recht om de overeenkomst op te zeggen of betaling (gedeeltelijk) na te laten of uit te stellen.
 6. Een klacht na de klachtentermijn kan niet leiden tot reclamatie, herstel of creditering/restitutie. Dit geldt ook indien AmuseU niet in staat wordt gesteld om een klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.

 

I. Aansprakelijkheid/overmacht

 1. AmuseU is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de overeenkomst wegens te late betaling door opdrachtgever
 2. AmuseU is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van opdrachtgever omtrent aantallen gasten en andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
 3. AmuseU is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van AmuseU.
 4. AmuseU is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden of opdrachtgever gegeven instructies, gewijzigde of georganiseerde of geleverde zaken, diensten of personeel.
 5. Opdrachtgever zal schade bij gelegenheid van de uitvoering van de opdracht verhalen op zijn eigen verzekering en vrijwaart AmuseU voor aanspraken tot schadevergoeding van deren.
 6. Elke aansprakelijkheid van AmuseU is beperkt tot de netto factuurprijs van het onderdeel, waaruit de schade is voortgekomen, althans het bedrag dat de verzekering van AmuseU vergoedt.
 7. AmuseU is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet de overeenkomst kan voldoen.
 8. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval, ongelukken, etc.

 

J. Einde overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst eenmalig of voor bepaalde tijd geldt, eindigt deze van rechtswege zodra de uitvoering van de opdracht heeft plaatsgevonden of de termijn is verstreken, zonder dat opzegging noodzakelijk is. Tussentijdse opzegging is alleen wegens gegronde redenen mogelijk, zoals in art. E.9 of handelen door opdrachtgever in strijd met art. F.
 2. Indien de overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, kan deze schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.

 

K. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen in verband met de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.

 

 

 

 

 

Versie:  januari 2019